วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 13 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

ระหว่างวันที่ 27 - 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมือง เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บุคคลพึงรำลึกและพึงประสงค์ ความเจริญมั่นคงนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาติทุกฝ่ายมุ่งที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติความรู้ตัว ด้วยปัญญาความรู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาท"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 12 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

ระหว่างวันที่ 20 - 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ท่านเป็นผู้ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรในท้องที่ของท่านมาอย่างใกล้ชิด ย่อมเข้าถึงจิตใจและความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกล ราษฎรย่อมจะต้องหวังพึ่งท่านเมื่อมีความเดือดร้อน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลาย จะเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้มาก และทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขา สมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้า"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในการอบรมกำนันผู้ ใหญ่บ้านในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-
วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ผู้แทนของปวงชนนั้น ถ้าเป็นผู้แทนของปวงชนจริงๆ หมายความว่าประชาชน ๕๕ ล้านคน หรืออย่างน้อยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถชี้ได้ว่า “ถ้าคนนี้พูดเขาพูดแทนเรา ผู้แทนของเรา พูดแทนเรา” ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลย แต่ว่าโดยมากจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะวิธีการไม่ถูกประเทศต่างๆ ในโลกมีวิธีต่างๆ กัน ในการจัดระเบียบให้ปวงชนได้ออกเสียงเลือกผู้แทนของตน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ทุกๆ สิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชีวิต ระเบียบการอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถ้าเปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรู้เรื่อง คือเจรจากันอย่างถูกหลักวิชาที่แท้ ที่สูงกว่าหลักวิชาในตำรา ก็จะหมดปัญหา แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้ว ก็เปลี่ยนอย่างตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวย ก็เปลี่ยนต่อไปได้ โดยต้องไม่ทะเลาะกันอย่างหนัก จนกระทั่งทำให้เสียหาย จนทำให้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่ล้าหลัง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ประเทศต่างๆ ในโลกมีวิธีต่างๆ กัน ในการจัดระเบียบให้ปวงชนได้ออกเสียงเลือกผู้แทนของตน..มีกฎเกณฑ์อะไรก็ตามก็เปลี่ยนได้ทั้งนั้น ไม่ใช่ตายตัวอยู่ตลอดกาล ก็เปลี่ยนได้แต่อย่ามาทะเลาะกัน...เหมือนประเทศสวิสเขาผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานาธิบดีทุกปี..ของอเมริกาเขาก็เปลี่ยนประธานาธิบดีทุกสี่ปี"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่อุตสาหะศึกษาฝึกหัดให้เพิ่มทวีขึ้นทุกขณะนั้น เมื่อประกอบกันเข้ากับระเบียบวินัยที่ดีและความสุจริตบริสุทธิ์ใจจะรวมกันเป็นเสมือนดังเกราะสำหรับป้องกันภยันตรายต่างๆ ให้แก่ท่านและจะเป็นพละกำลังส่งเสริมให้ท่านสามารถปฏิบัติการเพื่อความเจริญและความมั่นคงของชาติของบ้านเมืองได้อย่างดีที่สุด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Promotion Tour August 2017

โปรโมชั่นเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด เดือนสิงหาคม 2560


ที่พักภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 900 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่่ Speed Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท เด็ก 1,400 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,700 บาท เด็ก 1,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,200 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,100 บาท เด็ก 900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

รถเช่าภูเก็ต
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 11 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

ระหว่างวันที่ 13 - 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"อย่างไรก็ตามเหตุต่างๆ ทั้งนั้น ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกันต่างห่วงใยกันด้วยใจจริง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๘ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจ ก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตน แก่ชาติได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๖ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 — ที่ เกาะรอก


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 10 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่านั้นเป็นของดี แต่ถ้าประเพณีบางอย่างไม่สะดวกแก่การปฏิบัติไม่เหมาะแก่กาละ ก็ควรจะจัดดัดแปลงบ้าง การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทย ที่เป็นเหตุชักนำท่านทั้งหลายให้มาประชุมกันได้โดยพร้อมเพรียงกันนี้ เป็นสมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนจะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมใหญ่ประจำปี ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๙ – วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 9 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัย และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ณ ศาลาผกาภิรมย์พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"วิทยาการทุกอย่างมิใช่มีขึ้นในคราวหนึ่งคราวเดียวได้ หากแต่ค่อยๆ สะสมกันขึ้นมาทีละเล็กละน้อยจนมากมายกว้างขวาง การเรียนวิทยาการก็เช่นกัน บุคคลจำจะต้องค่อยๆ เรียนรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ ให้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเกิดเป็นรากฐานรองรับความรู้ที่สูงขึ้นลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นต่อๆ ไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ผู้มุ่งหวังความดีและเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๐๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า ในทางประวัติศาสตร์ ศิลป และโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 8 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้นย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช ๒๕๓๑ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เราทั้งหลายทุกวันนี้จึงต้องระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษอยู่เสมอ และต้องถือเอาเป็นทั้งภาระและความรับผิดชอบ ที่จะรักษาจิตใจและคุณธรรมประจำชาติไทยนี้ไว้เป็นนิตย์ ทั้งจะต้องสืบทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปมิให้ขาดสายด้วย จึงจะสามารถรักษาชาติและประเทศมิให้แตกทำลายสูญสลายไปได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่รับ พวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดา ต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ให้นั้นเพราะได้รับก่อนจึงให้ได้ ทุกคนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับกำเนิดจากบิดามารดา ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุด ผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไป อีกประการหนึ่งความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถปราดเปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560