วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 42 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

วันจันทร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้หบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 41 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 41 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

วันจันทร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพอคือว่าไม่ได้หมายความว่าให้ทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง ทำกำไรก็ทำ ถ้าเราทำกำไรได้ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้มันพอเพียงคือถ้าเอากำไรหน้าเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่พอเพียง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และควมรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม 2514 ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 40 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"คนจำนวนมากย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปตามพื้นฐานภูมิรู้และภูมิธรรมของแต่ละคน ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็นจริงบนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้องและเหมาะสม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"การพูดดี คือดีด้วยเนื้อหาสาระพอดีกับกาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป คนฟังสบายจับเรื่องราวได้ชัดและถูกต้องตามความประสงค์ เมื่อพูดจาสื่อสารกันได้ไม่ติดขัด ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันและสามารถร่วมมือกันทำงานสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากจะเกิดขึ้นบ้างก็สามารถพูดจาทำความเข้าใจกันได้โดยไม่ยากนัก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"งานที่ทำเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดินอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตาม แต่ผลของงานที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ผู้กระทำจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ ๘๔ ปี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ มีนาคม ๒๕๓๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจและความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุเช่นการกระทำ ก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี

ดี แปลว่ามีประสิทธิผล
ดี แปลว่ามีประโยชน์
ดี แปลว่าทำให้มีความสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 39 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต,  Karon viewpoint Phuket.
วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็นทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลางมีวิจารณญาณ ละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุดความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งปรารภปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ผาหินดำ ภูเก็ต, Black Rock Viewpoint Phuket.
วันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิวกังหันลม ภูเก็ต, Windmill Viewpoint Phuket.
วันพุธที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เหตุไม่ปรกติทั้งนี้ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ข้อคิดสำคัญประการหนึ่ง ว่าวิถีชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรค และเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลาที่จะเผชิญและต่อสู้แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต,  Karon viewpoint Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความเจริญและความเสื่อมของบ้านเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานการกระทำอันเป็นส่วนรวมของคนทั้งชาติ ซึ่งต่างมีหน้าที่แบ่งปันกัน ทำตามความรู้ความสามารถ ตามโอกาสและความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้น ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติมีประเทศเป็นที่พึ่งที่อาศัย ก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานส่วนรวมของชาติให้ดีเพื่อธำรงรักษาประเทศชาติไว้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิวกังหันลม ภูเก็ต, Windmill Viewpoint Phuket.
วันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความเป็นไทยนั้นก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำลายเสีย เพราะจะทำให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรม และภูมิปัญญา"

~ พระบรมราโชวาท พระราชทานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสามัญประจำปี ณ ห้องประชุมสมาพันธ์เยาวชนญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 38 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมืองกล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบัน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๕ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้นเป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันตลอดทุกๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคนจึงควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกันคือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นข้อใหญ่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 37 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
จันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ เมษายน ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง เราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไรก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบรอบ ๑๒๐ ปี หว้ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก เด็กจักได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๒ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ ในบ้านเมือง จึงจำเป็นจะต้องใช้ให้พอดีและสอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผลหรือประโยชน์อันจะเกิดขึ้นนั้นบังเกิดขึ้นพร้อมทุกด้านโดยสมบูรณ์และได้สมดุลย์ทั่วถึงกัน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เช่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จแต่ทำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

Gallery Good morning Week 36 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญทุกระดับ แต่ปัจจัยนี้จำเป็นต้องใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า กล่าวคือให้ได้ผลสมบูรณ์ให้สิ้นเปลืองน้อย ให้มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด การใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดและความรอบคอบระมัดระวังอย่างสูง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การเลือกทางเดินนี้บางทีก็ไม่อาจเลือกทางที่ใกล้ที่สุด ลัดที่สุดได้เสมอไป เพราะทางที่ใกล้นั้นอาจมิใช่ทางสะดวกและปลอดภัย จึงจำเป็นต้องเลือกทางที่อ้อมที่ไกลกว่า บางทีเลือกเดินทางหนึ่งแล้ว ต่อมาพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางที่ถูกต้องจำต้องย้อนกลับมาขึ้นต้นใหม่จึงจะถูกก็ต้องทำ มิฉะนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙ ภูพานราชนิเวศน์ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๐ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560