วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดีอิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ บรรพชนของเรา ผู้มีความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย และมีความอุตสาหะพากเพียร พร้อมทั้งความกล้าหาญเสียสละ เป็นผู้สร้างสมไว้ให้ทั้งนั้น เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยนั้นไว้ให้หนักแน่นมั่นคง และสืบทอดกันต่อไปไม่ให้ขาดสาย ชาติประเทศจึงจะธำรงอยู่เป็นไทตลอดไป"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลังทุกๆ คนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกัน"

~ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ทำให้มีความเจริญร่มเย็น คนจึงเชื่อถือประพฤติปฏิบัติตามทั้งอุดหนุนค้ำชูศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความสวัสดีของตน พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐาน แสดงคำสั่งสอนที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองตามและหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตน จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ ง่ายที่จะส่งเสริม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๐ ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ถ้าหากเราชาวไทยยังคงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันโดยทั่วไป อย่างที่ได้ประจักษ์แก่ข้าพเจ้าในคราวไปเยือนจังหวัดต่างๆ นี้แล้ว ก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติ ให้อยู่ในฐานะสามารถเผชิญเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหน้าได้ดี ฉะนั้น ขอให้ทุกฝ่ายจงตั้งจิตร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติยึดมั่นในอุดมคติที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศของเราจะได้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป"

~พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๔๙๙ วันเสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น