วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมืองกล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบัน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๕ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดยะนุ้ย ภูเก็ต, YaNui Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้นเป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันตลอดทุกๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคนจึงควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกันคือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นข้อใหญ่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560