วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 13 - 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"อย่างไรก็ตามเหตุต่างๆ ทั้งนั้น ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกันต่างห่วงใยกันด้วยใจจริง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๘ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจ ก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตน แก่ชาติได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๖ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 — ที่ เกาะรอก


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่านั้นเป็นของดี แต่ถ้าประเพณีบางอย่างไม่สะดวกแก่การปฏิบัติไม่เหมาะแก่กาละ ก็ควรจะจัดดัดแปลงบ้าง การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทย ที่เป็นเหตุชักนำท่านทั้งหลายให้มาประชุมกันได้โดยพร้อมเพรียงกันนี้ เป็นสมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนจะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมใหญ่ประจำปี ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๙ – วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัย และสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ณ ศาลาผกาภิรมย์พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"วิทยาการทุกอย่างมิใช่มีขึ้นในคราวหนึ่งคราวเดียวได้ หากแต่ค่อยๆ สะสมกันขึ้นมาทีละเล็กละน้อยจนมากมายกว้างขวาง การเรียนวิทยาการก็เช่นกัน บุคคลจำจะต้องค่อยๆ เรียนรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ ให้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเกิดเป็นรากฐานรองรับความรู้ที่สูงขึ้นลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นต่อๆ ไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ผู้มุ่งหวังความดีและเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๐๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า ในทางประวัติศาสตร์ ศิลป และโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้นย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช ๒๕๓๑ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เราทั้งหลายทุกวันนี้จึงต้องระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษอยู่เสมอ และต้องถือเอาเป็นทั้งภาระและความรับผิดชอบ ที่จะรักษาจิตใจและคุณธรรมประจำชาติไทยนี้ไว้เป็นนิตย์ ทั้งจะต้องสืบทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปมิให้ขาดสายด้วย จึงจะสามารถรักษาชาติและประเทศมิให้แตกทำลายสูญสลายไปได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่รับ พวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดา ต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ให้นั้นเพราะได้รับก่อนจึงให้ได้ ทุกคนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับกำเนิดจากบิดามารดา ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุด ผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไป อีกประการหนึ่งความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถปราดเปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560