วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 12 - 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ก่อนที่จะกระทำ การกระทำใดๆ ทั้งในหน้าที่ทั้งในการวางตัว ในการดำรงชีวิต ขอให้พิจารณาให้รอบคอบถึงความรับผิดชอบที่มี และจงเว้นสิ่งที่ควรเว้น จงทำสิ่งที่ควรทำด้วยการพิจารณาที่รอบคอบ จึงจะเป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสงานวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๑๓ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทุกคนไม่ว่าทหารหรือพลเรือนหรือประชาชนพลเมือง ตลอดจนตัวข้าพเจ้าเอง ต่างคนก็มีหน้าที่ในส่วนของตนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น ถ้าแต่ละคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ของตนโดยเต็มที่และบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็จะช่วยให้บังเกิดผลเป็นทางนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะได้กล่าวถึงความสำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลได้ชักชวนให้แต่ละคนปฏิบัติ คงจะได้ตระหนักอยู่แล้วทั่วกันว่า การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"

~ กระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทั้งนี้ คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราพออยู่พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานปณิธาน จุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่พออยู่พอกิน ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่าการพออยู่พอกินมีความสงบนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ารักษาความพออยู่พอกินนั้นได้ เราจะยอดยิ่งยวด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560