วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 15 - 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"คำว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนเปียกปกครองง่าย มิใช่อย่างนั้น ความอ่อนโยนหมายความว่าพูดได้สะดวกมีเหตุผล ถ้าหากว่ามีความคิดก็ออกความคิดด้วยความละมุนละม่อมดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็ง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ชาวต่างประเทศนับถือศิลปะไทยและนับถือคนไทย การที่เขานับถือคนไทย เขาก็จะมีความรู้สึกหลายอย่าง มีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร คนไทยเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่น่าที่จะคบไว้เป็นเพื่อน เขาจะนับถือเราว่าเราน่าเกรงขาม เพราะว่ามีวัฒนธรรม
มาช้านาน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 8 - 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญ เพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้ว แต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ที ไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใด ๆ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ ฯ พณ ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อมทั้งในความคิดและการกระทำ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ในการใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพไม่ว่าอย่างใดข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


"เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ ~
สวัสดีวันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 1 - 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผู้เสียชีวิตลงนั้น เป็นผู้กล้าสละชีพเพื่อรักษาอิสรภาพและความสุจริตยุติธรรมในแผ่นดินไว้ให้เรา เราทุกคนพึงสำรวจดูตัวเองให้เห็นถ่องแท้ ว่าได้ทำสิ่งใดที่ช่วยให้ชาติและมาตุภูมิเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงบ้าง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ~

สวัสดีวันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด คือรวมความตามที่เคยพูดอยู่เสมอ ท่านผู้ใหญ่ทุกคนก็พูด ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความตั้งใจสุดกำลังกาย กำลังใจ เท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้แทนสมาคม บริษัท โรงงานคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 17 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 17 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-

ภาพจากเวบ : taklong.com


วันพุธที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด คือรวมความตามที่เคยพูดอยู่เสมอ ท่านผู้ใหญ่ทุกคนก็พูด ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความตั้งใจสุดกำลังกาย กำลังใจ เท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้แทนสมาคม บริษัท โรงงานคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17 - 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำ เพื่อให้งานสเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็จะ
เอาตัวไม่รอด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม วันอาทิตย์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ ๆ ล้วน ๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนักก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมาก ยิ่งดียิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560