วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
จันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ เมษายน ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง เราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไรก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบรอบ ๑๒๐ ปี หว้ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก เด็กจักได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๒ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ ในบ้านเมือง จึงจำเป็นจะต้องใช้ให้พอดีและสอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผลหรือประโยชน์อันจะเกิดขึ้นนั้นบังเกิดขึ้นพร้อมทุกด้านโดยสมบูรณ์และได้สมดุลย์ทั่วถึงกัน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เช่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จแต่ทำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญทุกระดับ แต่ปัจจัยนี้จำเป็นต้องใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า กล่าวคือให้ได้ผลสมบูรณ์ให้สิ้นเปลืองน้อย ให้มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด การใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดและความรอบคอบระมัดระวังอย่างสูง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การเลือกทางเดินนี้บางทีก็ไม่อาจเลือกทางที่ใกล้ที่สุด ลัดที่สุดได้เสมอไป เพราะทางที่ใกล้นั้นอาจมิใช่ทางสะดวกและปลอดภัย จึงจำเป็นต้องเลือกทางที่อ้อมที่ไกลกว่า บางทีเลือกเดินทางหนึ่งแล้ว ต่อมาพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางที่ถูกต้องจำต้องย้อนกลับมาขึ้นต้นใหม่จึงจะถูกก็ต้องทำ มิฉะนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙ ภูพานราชนิเวศน์ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๐ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดีและไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวที สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที และเชิญออกเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๘ เมษายน ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือนร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การสร้างสรรค์ความก้าวหน้านั้น ต้องเริ่มที่การศึกษาของเดิมก่อน เมื่อทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้วจึงรักษาส่วนที่ดีที่เจริญที่มีอยู่ให้คงไว้ แล้วพยายามสร้างและเสริมให้มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ด้วยหลักวิชาและความคิดพิจารณา อันประกอบด้วยเหตุผลความรอบคอบ ตามความเหมาะสม ตามกำลังความสามารถและกำลังเศรษฐกิจของเรา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การรับใช้พระสงฆ์นั้นขอให้ถือหลักว่าการรับใช้ช่วยเหลือพระสงฆ์ เพื่อให้ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่สมณสารูปได้ เป็นจุดหมายสำคัญและแท้จริงสำหรับพุทธมามกชนจะพึงกระทำถวายพระภิกษุสงฆ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๑ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความมีจิตใจมั่นคงในผลสำเร็จของงานจะทำให้มุ่งมั่นที่จะกระทำต่อเนื่องไปโดยไม่ลดละจนบรรลุผลเลิศ ส่วนความมั่นคงในคุณธรรมนั้น จะสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มากมายเช่นว่า จะทำให้เป็นคนสุจริต ไม่ทำ ไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ความต่ำทรามทุกอย่างทำให้มีความจริงใจในกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำจัดความกินแหนงแคลงใจ บาดหมางแตกแยกกัน และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันอังคารที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งสำคัญยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจจักได้แผ่ไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแห่ง ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ตามที่ปรารภปรารถนา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓ และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"เด็กๆ จะต้องรู้ว่าความสุขความสบาย มิใช่จะได้มาง่ายๆ เปล่าๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการประกอบการงานและความดีต่างๆ ซึ่งต้องพากเพียรกระทำอยู่ตลอดเวลา คนที่ทำตัวไม่ดีไม่หมั่นทำการงาน จะหาความสุขความสบายไม่ได้ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที่สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี ๒๕๒๕ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะ ภูเก็ต, Kata Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การหาความรู้ใส่ตัวนั้นสำคัญมาก เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้าขาดความรู้ ความคิด จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ พระราชวังไกลกังวล ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ผู้ที่เกิดก่อน ผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลังด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดีและประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เขาทราบ ให้เขาเข้าใจ และสำคัญที่สุดให้เขารู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเองได้ในความเจริญและความเสื่อม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล ๑ มกราคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ถ้าทำประโยชน์แก่ส่วนรวมประโยชน์แก่คนอื่นนั้น มีประโยชน์ที่ได้แก่ส่วนตัวอย่างมาก อย่างหนึ่งคือความอิ่มใจ ความอิ่มใจนั้นคนเขาก็บอกว่ามันอิ่มใจแต่ไม่อิ่มท้อง ถ้ามีความอิ่มใจแล้วเชื่อว่าจะทำให้อิ่มท้องได้ง่ายเพราะว่าคนที่อิ่มใจจริงๆ คนที่ทำงานอย่างผ่องใสจริงๆ มีความสามารถมากกว่าและก็จะสามารถทำมาหากินเพื่อให้อิ่มท้องได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การตั้งใจให้ถูกนั้น คือทำจิตใจให้สงบ หนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติต่างๆ เข้าครอบงำได้โดยง่าย ฝึกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์เป็นกลางเสมอทุกครั้งให้เป็นนิสัย อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญา
สามารถคิดวินิจฉัยได้โดยกระจ่างแจ่มแจ้งและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๔ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะสามารถกำจัดปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกัน และคนที่จริงใจต่อผู้อื่นนั้นย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยู่เสมอ จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จและราบรื่น"

~ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะรน ภูเก็ต, Karon Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การฝึกใจให้เข้มแข็งนี้ ถึงหากจะรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยยาก แต่ถ้าได้ตั้งใจฝึกฝนโดยสม่ำเสมอ ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับไม่ช้านานก็จะเกิดกำลังแข็งแรงเกิดความชำนาญคล่องแคล่ว จนสามารถทำความดีได้ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยยากเลย"

~ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ ๓ มกราคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การที่เรียนหลักวิชานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะว่าถ้าขาดความรู้ชีวิตอนาคตก็จะลำบาก จะมีความยุ่งยากอยู่ในใจและในการดำรงชีพอย่างยิ่ง แต่ถ้าพยายามที่จะหาความรู้อุปสรรคใดๆ ที่มีในชีวิตเบื้องหน้าก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความเป็นไทยนั้น เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำลายเสียเพราะจะทำให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ ทั้งทางจริยธรรมและปัญญา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุง ขอให้ใช้สมองพิจารณา เรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเอง เพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดีใส่ตัว เพื่อสร้างความดี และเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา มีความคิดที่รอบคอบ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ ที่มั่นคง ที่ปลอดภัย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดฟรีดอม ภูเก็ต, Freedom Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ในวัยเด็ก คนมีความว่องไวทางสมองสูงสามารถรับทราบและจดจำได้รวดเร็ว ถ้าพยายามเล่าเรียนวิชาความรู้ พยายามสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆ พยายามฝึกหัดตนให้มีเหตุผล มีระเบียบ มีความดี ก็จะติดเป็นนิสัยและสามารถนำออกมาใช้ได้โดยถูกต้องช่วยให้เกิดความสุข ความสำเร็จและความรุ่งเรืองแก่ตนได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันอังคารที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"คนที่ศึกษาในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมะก็ต้องมีปัญญา แต่ผู้ที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการทางเดียวและไม่ใช้ความรู้ในทางธรรมะจะนับว่าเป็นปัญญาชนมิได้ เพราะว่าปัญญานี้เป็นแรง เป็นพลัง ไม่ใช่ความคิดเป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะมาทำให้สามารถหาวิชาในทางวิทยาการและสามารถที่จะมองชีวิตได้ด้วยความแจ่มใสและนำความสว่างมาให้แก่ชีวิตของเรา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องหัด ต้องเรียนทั้งในทางกายทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรู้ที่จะดำรงชีพได้ มนุษย์นี้ต่างกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็โดยที่ได้ใช้ปัญญาใช้ความคิด ใช้สมองมาทำให้ความก้าวหน้าไกลมากไปกว่าสภาพที่เกิดมาเป็นกายคน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น หน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ หมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงานไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนักเพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสียและลงท้ายส่วนรวมเสีย ส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกันถ้านึกแต่ส่วนรวม ส่วนตัวไม่มีวันเสียเพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดี"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการของมูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดพาราไดส์ ภูเก็ต, Paradise Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"เมื่อลงสนามเพื่อการต่อสู้ในการกีฬานี้ ก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ชัยชนะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั้งเวลาลงสนาม ทั้งเวลานอกสนาม ก็ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา รู้จักวางตัวให้ดีเพื่อให้ชนะในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ยิ่งใหญ่กว่าการกีฬาด้วยซ้ำคือการชนะใจของผู้ที่ต้อนรับเราและผู้ที่เราจะไปพบทั้งหมด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจะเดินทางไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีประจำปี กับโรงเรียนต่างๆ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ชาติใดที่มีความเป็นอยู่ที่สบาย แต่ละคนมีพอกินแต่ละคนก็จะอยู่ในความสงบและแต่ละคนจะได้รับความสุขไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้คนที่มีทุนทรัพย์หรือมีกำลังได้แบ่งและไปช่วยผู้ที่ขาดทุนทรัพย์หรือกำลังทุนทรัพย์นั้น จะไปแจกจ่ายมากมายเท่าไรๆ ก็อาจไม่มีประโยชน์ จึงสำคัญที่จะต้องไปแจกจ่ายความรู้ที่จะให้ประชาชนที่ขาดแคลนเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัวด้วย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานกาชาด ผู้แทนกระทรวงทบวงกรม บริษัทและห้างร้านซึ่งเฝ้าฯ และรับพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ๘ มกราคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ศิลปะกับวัฒนธรรมไทยนี้คู่กันไปเสมอ เพราะเหตุว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศิลปะ มีวัฒนธรรม และถ้าเรารักษาศิลปะวัฒนธรรม และความดีของเราไว้ก็ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีได้ มีเกียรติได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์ จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การศึกษานี้มีไว้สำหรับสร้างคนที่มีอายุน้อยก็ต้องเรียนและสร้างตนเองขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆ เป็นผู้ใหญ่นี้หมายความว่ามีความรู้ในวิชาการและมีความรู้ในการวางตัวให้เหมาะสมแก่กาละเทศะ อันนี้คือเป็นการเป็นผู้ใหญ่ คนที่มีความรู้ในทางวิทยาการมากและมีความรู้ในทางศีลธรรมความประพฤติวางตัวให้ดี ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เร็ว"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในงานวันปิดภาคของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยเพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่และมีการประสานสัมพันธ์กันให้ดีเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกันไม่ใช่ทำลายกัน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดไตรตรัง ภูเก็ต, Tri trang Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ความสำเร็จในชีวิตและการงานนั้น นอกจากอาศัยวิชาความรู้และความตั้งใจจริงแล้ว บุคคลยังต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบและความคิดพิจารณาด้วยเสมอไป การกระทำใดๆ ก็ตาม ถ้ารู้จักประเมินผลดีและผลเสียของการกระทำให้เหมาะแก่กรณีแล้ว ย่อมจะให้ผลดีทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560