วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17 - 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตนด้วยความเข้มแข็งที่สุดโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปรามหรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวแล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบายหรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดประสงค์สำคัญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำ ต้องทำให้ดีที่สุด แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องนึกด้วยว่างานของตัวจะต้องสัมพันธ์กับงานของคนอื่น เพราะถ้าไม่สัมพันธ์กับงานของคนอื่นงานที่ตัวทำอาจเปล่าประโยชน์ก็ได้ หรือถ้าไปปีนเกลียวกับหน่วยอื่นก็อาจเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นไปอีก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การต่อสู้ศัตรูซึ่งๆ หน้าอาจไม่ยากเท่ากับต่อสู้ศัตรูที่มีอยู่ในตัวที่จะทำให้มีการเสียหายได้ เพราะว่าความเสียหายที่ล่อใจนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่า ความเสียหายแม้แต่เล็กทำให้เสียหายได้มากแก่บ้านเมือง เพราะความเสียหายขยายตัวขึ้นมาเสมอ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ กองพลอาสาสมัครผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ซึ่งเดินทางไปผลัดเปลี่ยน กำลังพลผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การช่วยผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัวสามารถทำมาหากินต่อไปได้และก็เป็นการช่วยในการป้องกันประเทศด้วย เพราะว่าถ้าประชาชนมีพอที่จะกินหรือมีผู้ที่ไปช่วยให้เขามีพอกินแล้วตั้งตัวได้ ก็ทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซึมและการยุแหย่อย่างหนัก"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเศรษฐการ และคณะราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๘ มกราคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 10 - 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตตัปปะคือไม่มีความละอายต่อบาป นำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ๒๕๐๗ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้ จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียรและความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัยและนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้าจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้และจะช่วยให้มีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลและพระราชทานรางวัลนักเรียน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น ความรู้นั้นเป็นหลักของการงาน ผู้ที่จะทำงานอย่างใดจำต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรู้สำหรับงาน มีความคิดสำหรับใช้พิจารณาใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้ว ย่อมทำงานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากที่จะผิดพลาด ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละศาสนามีวิธีการปฏิบัติต่างๆ กัน ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว การขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเอง แต่ในการดำเนินถึงขั้นสูงสุดยังมีขั้นอื่นๆ ซึ่งสำคัญมากอยู่ระหว่างทาง ได้แก่ความสุขของส่วนรวม ของสังคม รวมทั้งการปกครองประเทศ การปกครองส่วนรวม และการปกครองส่วนตัวในชีวิตธรรมดาๆ ทุกวันๆ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 27 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 27 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า แต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใดๆ หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไรความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ความรู้กับดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีปเป็นไฟที่ส่องแสงเพื่อนำทางไป ถ้าใช้ไฟนี้ส่องในทางที่ถูกก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถ้าไม่ระวังไฟนั้นอาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้ ความรู้เป็นแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่ความเจริญ ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้ ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันจะทำลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ล่มจมได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณาการพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆ ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ โดยที่ประชาชนแต่ละคน เป็นส่วนประกอบของประเทศชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 19 - 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"MADE IN THAILAND นี่จะเป็นประโยชน์ ถ้าเรามาใช้ของไทย ซื้อของไทย เที่ยวเมืองไทย กินข้าวไทย อันนี้จะได้ประโยชน์"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อป้อนเท่าไรๆ ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้ ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร ณ สนามบินดอนเมือง วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"จงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญ ที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียรและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560