วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"คนจำนวนมากย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปตามพื้นฐานภูมิรู้และภูมิธรรมของแต่ละคน ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็นจริงบนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้องและเหมาะสม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"การพูดดี คือดีด้วยเนื้อหาสาระพอดีกับกาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป คนฟังสบายจับเรื่องราวได้ชัดและถูกต้องตามความประสงค์ เมื่อพูดจาสื่อสารกันได้ไม่ติดขัด ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันและสามารถร่วมมือกันทำงานสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากจะเกิดขึ้นบ้างก็สามารถพูดจาทำความเข้าใจกันได้โดยไม่ยากนัก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"งานที่ทำเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดินอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตาม แต่ผลของงานที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ผู้กระทำจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ ๘๔ ปี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ มีนาคม ๒๕๓๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจและความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุเช่นการกระทำ ก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี

ดี แปลว่ามีประสิทธิผล
ดี แปลว่ามีประโยชน์
ดี แปลว่าทำให้มีความสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต,  Karon viewpoint Phuket.
วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็นทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลางมีวิจารณญาณ ละเอียด กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุดความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งปรารภปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ผาหินดำ ภูเก็ต, Black Rock Viewpoint Phuket.
วันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิวกังหันลม ภูเก็ต, Windmill Viewpoint Phuket.
วันพุธที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เหตุไม่ปรกติทั้งนี้ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ข้อคิดสำคัญประการหนึ่ง ว่าวิถีชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรค และเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลาที่จะเผชิญและต่อสู้แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต,  Karon viewpoint Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความเจริญและความเสื่อมของบ้านเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานการกระทำอันเป็นส่วนรวมของคนทั้งชาติ ซึ่งต่างมีหน้าที่แบ่งปันกัน ทำตามความรู้ความสามารถ ตามโอกาสและความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้น ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติมีประเทศเป็นที่พึ่งที่อาศัย ก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานส่วนรวมของชาติให้ดีเพื่อธำรงรักษาประเทศชาติไว้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


จุดชมวิวกังหันลม ภูเก็ต, Windmill Viewpoint Phuket.
วันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความเป็นไทยนั้นก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำลายเสีย เพราะจะทำให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรม และภูมิปัญญา"

~ พระบรมราโชวาท พระราชทานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมสามัญประจำปี ณ ห้องประชุมสมาพันธ์เยาวชนญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560