วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

ระหว่างวันที่ 10 - 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"เด็ก ๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำปี ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"นักเรียนที่ยังคงก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหายแก่ตนแก่โรงเรียนอยู่ ขอให้สำนึกว่า การกระทำเช่นนั้นอาจกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนไปได้อย่างคาดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่าเป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์
ให้จงได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๑๒ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การที่บุคคลจะทำการสิ่งใดให้สำเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเป็นสำคัญ ข้อนี้อธิบายได้ว่า คนเราแต่ละคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด แตกต่างกันไป สูงต่ำไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อจะทำการสิ่งใดจึงควรต้องรู้จักประมาณตน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"เมื่อจะพิจารณาสิ่งใดเรื่องใดให้วางใจของตัวให้เป็นกลาง คือปลดอคติความลำเอียงทุก ๆ ประการออกจากใจให้หมดก่อน แล้วเข้าไปเพ่งพินิจดูสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้ถี่ถ้วน จึงจะมองเห็นได้ประจักษ์ทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจที่มีอยู่ เมื่อเห็นประจักษ์ทั่วด้วยใจที่เป็นกลางแล้ว ความรู้ที่ชัดเจนก็จะบังเกิดขึ้น และช่วยให้ลงความเห็นและปฏิบัติได้โดยถูกต้องเป็นธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ เกาะไข่ จ. ภูเก็ต
วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ทุกคนจะต้องตั้งมั่นในความสามัคคีและความไม่ประมาท จะต้องใช้ปัญญา และความรอบคอบคิดอ่านก่อนที่จะกระทำการทั้งปวง จะต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขและกำจัดสิ่งชั่วร้ายเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ หมั่นประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
คิดถึงประโยชน์สุขส่วนรวมของบ้านเมืองเป็นนิตย์เป็นสำคัญ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ ให้กลับมาเป็นอย่างเดิมเหมือนอย่างของเก่าของโบราณของเราคือให้รู้สึกว่าโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะทำให้บ้านเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดี เป็นพลเมืองดีต่อไป จะช่วยให้ส่วนรวมสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้โดยสวัสดี"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"อย่างง่าย ๆ ก่อน คือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไร อย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัย ถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบันบางทีเราก็เผลอ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก(ถานุตฺตโร) และคณะ เฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ผู้ที่ทราบตระหนักว่าตนศึกษาเพื่ออะไร แล้วนำความรู้ ความคิด และความชำนาญ ไปปฏิบัติให้ถูกจุดประสงค์ที่แท้จริงโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อการสร้างสรรค์ เท่านั้นจึงจะหวังได้ว่าจะสามารถสร้างความเจริญผาสุกและความวัฒนาถาวรในชาติให้เกิดมีขึ้นได้โดยสมบูรณ์ทุกคนจึงควรจะได้ศึกษา และปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยสติปัญญา และด้วยความรู้ตัว ระวังตัวโดยสม่ำเสมอทุกเวลา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก(ถานุตฺตโร) และคณะ เฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 27 - 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมือง เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บุคคลพึงรำลึกและพึงประสงค์ ความเจริญมั่นคงนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาติทุกฝ่ายมุ่งที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติความรู้ตัว ด้วยปัญญาความรู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาท"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 20 - 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ท่านเป็นผู้ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรในท้องที่ของท่านมาอย่างใกล้ชิด ย่อมเข้าถึงจิตใจและความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกล ราษฎรย่อมจะต้องหวังพึ่งท่านเมื่อมีความเดือดร้อน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลาย จะเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้มาก และทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขา สมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้า"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในการอบรมกำนันผู้ ใหญ่บ้านในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-
วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ผู้แทนของปวงชนนั้น ถ้าเป็นผู้แทนของปวงชนจริงๆ หมายความว่าประชาชน ๕๕ ล้านคน หรืออย่างน้อยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถชี้ได้ว่า “ถ้าคนนี้พูดเขาพูดแทนเรา ผู้แทนของเรา พูดแทนเรา” ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลย แต่ว่าโดยมากจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะวิธีการไม่ถูกประเทศต่างๆ ในโลกมีวิธีต่างๆ กัน ในการจัดระเบียบให้ปวงชนได้ออกเสียงเลือกผู้แทนของตน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ทุกๆ สิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชีวิต ระเบียบการอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถ้าเปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรู้เรื่อง คือเจรจากันอย่างถูกหลักวิชาที่แท้ ที่สูงกว่าหลักวิชาในตำรา ก็จะหมดปัญหา แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้ว ก็เปลี่ยนอย่างตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวย ก็เปลี่ยนต่อไปได้ โดยต้องไม่ทะเลาะกันอย่างหนัก จนกระทั่งทำให้เสียหาย จนทำให้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่ล้าหลัง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ประเทศต่างๆ ในโลกมีวิธีต่างๆ กัน ในการจัดระเบียบให้ปวงชนได้ออกเสียงเลือกผู้แทนของตน..มีกฎเกณฑ์อะไรก็ตามก็เปลี่ยนได้ทั้งนั้น ไม่ใช่ตายตัวอยู่ตลอดกาล ก็เปลี่ยนได้แต่อย่ามาทะเลาะกัน...เหมือนประเทศสวิสเขาผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานาธิบดีทุกปี..ของอเมริกาเขาก็เปลี่ยนประธานาธิบดีทุกสี่ปี"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่อุตสาหะศึกษาฝึกหัดให้เพิ่มทวีขึ้นทุกขณะนั้น เมื่อประกอบกันเข้ากับระเบียบวินัยที่ดีและความสุจริตบริสุทธิ์ใจจะรวมกันเป็นเสมือนดังเกราะสำหรับป้องกันภยันตรายต่างๆ ให้แก่ท่านและจะเป็นพละกำลังส่งเสริมให้ท่านสามารถปฏิบัติการเพื่อความเจริญและความมั่นคงของชาติของบ้านเมืองได้อย่างดีที่สุด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โปรโมชั่นเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด เดือนสิงหาคม 2560

โปรโมชั่นเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด เดือนสิงหาคม 2560


ที่พักภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 900 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ทัวร์เกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่่ Speed Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท เด็ก 1,400 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,700 บาท เด็ก 1,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,200 บาท

ราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,100 บาท เด็ก 900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

รถเช่าภูเก็ต