วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 29 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17 - 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตนด้วยความเข้มแข็งที่สุดโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปรามหรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวแล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบายหรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาและความรอบคอบ ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดประสงค์สำคัญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำ ต้องทำให้ดีที่สุด แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องนึกด้วยว่างานของตัวจะต้องสัมพันธ์กับงานของคนอื่น เพราะถ้าไม่สัมพันธ์กับงานของคนอื่นงานที่ตัวทำอาจเปล่าประโยชน์ก็ได้ หรือถ้าไปปีนเกลียวกับหน่วยอื่นก็อาจเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นไปอีก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การต่อสู้ศัตรูซึ่งๆ หน้าอาจไม่ยากเท่ากับต่อสู้ศัตรูที่มีอยู่ในตัวที่จะทำให้มีการเสียหายได้ เพราะว่าความเสียหายที่ล่อใจนี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ก็ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่า ความเสียหายแม้แต่เล็กทำให้เสียหายได้มากแก่บ้านเมือง เพราะความเสียหายขยายตัวขึ้นมาเสมอ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ กองพลอาสาสมัครผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ซึ่งเดินทางไปผลัดเปลี่ยน กำลังพลผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดป่าตอง ภูเก็ต, Patong Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การช่วยผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้สามารถตั้งตัวสามารถทำมาหากินต่อไปได้และก็เป็นการช่วยในการป้องกันประเทศด้วย เพราะว่าถ้าประชาชนมีพอที่จะกินหรือมีผู้ที่ไปช่วยให้เขามีพอกินแล้วตั้งตัวได้ ก็ทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซึมและการยุแหย่อย่างหนัก"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ พล.ต.ท.พิชัย กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเศรษฐการ และคณะราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๘ มกราคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 28 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 10 - 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตตัปปะคือไม่มีความละอายต่อบาป นำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ๒๕๐๗ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้ จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียรและความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัยและนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้าจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้และจะช่วยให้มีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลและพระราชทานรางวัลนักเรียน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น ความรู้นั้นเป็นหลักของการงาน ผู้ที่จะทำงานอย่างใดจำต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรู้สำหรับงาน มีความคิดสำหรับใช้พิจารณาใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้ว ย่อมทำงานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากที่จะผิดพลาด ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละศาสนามีวิธีการปฏิบัติต่างๆ กัน ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว การขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเอง แต่ในการดำเนินถึงขั้นสูงสุดยังมีขั้นอื่นๆ ซึ่งสำคัญมากอยู่ระหว่างทาง ได้แก่ความสุขของส่วนรวม ของสังคม รวมทั้งการปกครองประเทศ การปกครองส่วนรวม และการปกครองส่วนตัวในชีวิตธรรมดาๆ ทุกวันๆ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 27 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 27 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า แต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใดๆ หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไรความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"ความรู้กับดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีปเป็นไฟที่ส่องแสงเพื่อนำทางไป ถ้าใช้ไฟนี้ส่องในทางที่ถูกก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถ้าไม่ระวังไฟนั้นอาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้ ความรู้เป็นแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่ความเจริญ ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้ ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันจะทำลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ล่มจมได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกมลา ภูเก็ต, Kamala Beach Phuket
วันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 26 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณาการพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆ ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ โดยที่ประชาชนแต่ละคน เป็นส่วนประกอบของประเทศชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 25 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 19 - 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"MADE IN THAILAND นี่จะเป็นประโยชน์ ถ้าเรามาใช้ของไทย ซื้อของไทย เที่ยวเมืองไทย กินข้าวไทย อันนี้จะได้ประโยชน์"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อป้อนเท่าไรๆ ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้ ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร ณ สนามบินดอนเมือง วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"จงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญ ที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดสุรินทร์ ภูเก็ต Surin Beach Phuket
วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียรและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 24 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 12 - 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ก่อนที่จะกระทำ การกระทำใดๆ ทั้งในหน้าที่ทั้งในการวางตัว ในการดำรงชีวิต ขอให้พิจารณาให้รอบคอบถึงความรับผิดชอบที่มี และจงเว้นสิ่งที่ควรเว้น จงทำสิ่งที่ควรทำด้วยการพิจารณาที่รอบคอบ จึงจะเป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสงานวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๑๓ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทุกคนไม่ว่าทหารหรือพลเรือนหรือประชาชนพลเมือง ตลอดจนตัวข้าพเจ้าเอง ต่างคนก็มีหน้าที่ในส่วนของตนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น ถ้าแต่ละคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ของตนโดยเต็มที่และบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็จะช่วยให้บังเกิดผลเป็นทางนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะได้กล่าวถึงความสำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลได้ชักชวนให้แต่ละคนปฏิบัติ คงจะได้ตระหนักอยู่แล้วทั่วกันว่า การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"

~ กระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทั้งนี้ คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราพออยู่พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานปณิธาน จุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่พออยู่พอกิน ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่าการพออยู่พอกินมีความสงบนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ารักษาความพออยู่พอกินนั้นได้ เราจะยอดยิ่งยวด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 23 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 5 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ไม่ว่าจะปฏิบัติการอยู่ ณ ที่ใด เวลาใด ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสามัคคีปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาส ที่จะทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ วันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ในชีวิตของเรานั้น เราต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ผูกพันอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมาก ที่สำคัญที่สุดก็คือชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัย ดังนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจึงควรจะได้สร้างประโยชน์ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์ความเจริญความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำเร็จดังที่มาดหมาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์ความเจริญความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำเร็จดังที่มาดหมาย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ที่แท้ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงให้งานดำเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 22 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 22 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม - 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความเพียรที่จะเป็นกำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้าไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรค ด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใด ๆ หากแต่อุตส่าห์พยายามกระทำเรื่อยไปไม่ถอยหลัง แม้หยุดมือก็ยังพยายามคิดต่อไปไม่ทอดธุระ กำลังความเพียรจึงทำให้การงานไม่ชะงักล่าช้า มีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไปจนบรรลุความสำเร็จ โดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การดำรงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี่จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวัง ตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้ ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้นทั้งด้วยการขะมักเขม้นทำงานให้เต็มกำลังความสามารถทั้งด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสม จะประพฤติปฏิบัติการใดก็ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๑ วันพุธ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"เมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 21 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 21 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"นิสัยน่ารักนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนเพราะว่างานที่จะทำหรืองานที่กำลังทำทำอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องร่วมกันทำถ้ามีความน่ารักคือมีอัธยาศัยดีมีความโอบอ้อมอารีกัน ทำให้งานนั้นง่ายขึ้นมาก เพราะว่าผู้ที่ร่วมงานก็ย่อมฟังผู้ที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนและผู้ที่มีอัธยาศัยที่น่าคบ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มีกำลังมากทั้งอ่อนโยนมาก จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น หมายความว่าผู้นั้นเป็นคนฉลาด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่สมาคมพ่อค้าทราย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดังคือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตน"

~ กระแสพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ ~
สวัสดีวันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นเอง หมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทน ไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไปเราทนเอาไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผล อดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทำต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทน หรือถ้าพูดตามธรรมดาว่า ‘เหนียว’ ไว้ อดทนในความดี ทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้ว ภายภาคหน้าได้ผลแน่"

~ กระแสพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล วันพุธ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

Gallery Good morning Week 20 2017

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 15 - 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"คำว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนเปียกปกครองง่าย มิใช่อย่างนั้น ความอ่อนโยนหมายความว่าพูดได้สะดวกมีเหตุผล ถ้าหากว่ามีความคิดก็ออกความคิดด้วยความละมุนละม่อมดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็ง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ชาวต่างประเทศนับถือศิลปะไทยและนับถือคนไทย การที่เขานับถือคนไทย เขาก็จะมีความรู้สึกหลายอย่าง มีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร คนไทยเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่น่าที่จะคบไว้เป็นเพื่อน เขาจะนับถือเราว่าเราน่าเกรงขาม เพราะว่ามีวัฒนธรรม
มาช้านาน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร ซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560