วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 49 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 49

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันได้”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 48 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 48

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559

“คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมี ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

"ความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับมันต่างหาก"

~ พระไพศาล วิสาโล ~

สวัสดีวันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

"ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ ~

สวัสดีวันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559


วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 47 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 47

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

“สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

"ในการพัฒนาถูกทาง คนจะต้องมีความสามารถ ในการมีความสุขมากขึ้น คือ เป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น"
~ ป.อ.ปยุตฺโต ~

สวัสดีวันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙ ~

สวัสดีวันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

“บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 46 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 46

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
"คนเรามักทุกข์ เพราะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มี หรืออาลัยในสิ่งที่สูญเสียไป"
~ พระไพศาล วิสาโล ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
“สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
“ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น”

~ ข้อความจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ~

สวัสดีวันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
“ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
“การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกัน โดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 45 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 45

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
สวัสดีวันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”

~ พระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
“ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 44 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 44

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
“ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวน สนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ ~

สวัสดีวันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
“บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกาย พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 43 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 43

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559
“ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
“ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
“ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 42

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559