วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 5 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ไม่ว่าจะปฏิบัติการอยู่ ณ ที่ใด เวลาใด ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสามัคคีปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาส ที่จะทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ วันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ในชีวิตของเรานั้น เราต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ผูกพันอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมาก ที่สำคัญที่สุดก็คือชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัย ดังนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจึงควรจะได้สร้างประโยชน์ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์ความเจริญความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำเร็จดังที่มาดหมาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์ความเจริญความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำเร็จดังที่มาดหมาย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ที่แท้ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงให้งานดำเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น