วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 51 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 51

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็น ว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และควมรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และควมรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น