วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หากชอบหรือถูกใจ อาจจะแชร์ไปให้กับคนที่เรารัก ที่เราคิดถึงได้ค่ะ

แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"คนจำนวนมากย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปตามพื้นฐานภูมิรู้และภูมิธรรมของแต่ละคน ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในการทำงานก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็นจริงบนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้องและเหมาะสม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"การพูดดี คือดีด้วยเนื้อหาสาระพอดีกับกาละเทศะ เหมาะสมกับฐานะและบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป คนฟังสบายจับเรื่องราวได้ชัดและถูกต้องตามความประสงค์ เมื่อพูดจาสื่อสารกันได้ไม่ติดขัด ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันและสามารถร่วมมือกันทำงานสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้ ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากจะเกิดขึ้นบ้างก็สามารถพูดจาทำความเข้าใจกันได้โดยไม่ยากนัก"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"งานที่ทำเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดินอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตาม แต่ผลของงานที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ผู้กระทำจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ ๘๔ ปี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ มีนาคม ๒๕๓๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560


แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
"เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจและความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุเช่นการกระทำ ก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี

ดี แปลว่ามีประสิทธิผล
ดี แปลว่ามีประโยชน์
ดี แปลว่าทำให้มีความสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น