วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่านั้นเป็นของดี แต่ถ้าประเพณีบางอย่างไม่สะดวกแก่การปฏิบัติไม่เหมาะแก่กาละ ก็ควรจะจัดดัดแปลงบ้าง การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทย ที่เป็นเหตุชักนำท่านทั้งหลายให้มาประชุมกันได้โดยพร้อมเพรียงกันนี้ เป็นสมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนจะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมใหญ่ประจำปี ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๙ – วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น