วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การที่จะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้นย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช ๒๕๓๑ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เราทั้งหลายทุกวันนี้จึงต้องระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษอยู่เสมอ และต้องถือเอาเป็นทั้งภาระและความรับผิดชอบ ที่จะรักษาจิตใจและคุณธรรมประจำชาติไทยนี้ไว้เป็นนิตย์ ทั้งจะต้องสืบทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปมิให้ขาดสายด้วย จึงจะสามารถรักษาชาติและประเทศมิให้แตกทำลายสูญสลายไปได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่รับ พวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดา ต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ให้นั้นเพราะได้รับก่อนจึงให้ได้ ทุกคนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับกำเนิดจากบิดามารดา ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"การศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุด ผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน จะต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไป อีกประการหนึ่งความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถปราดเปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น