วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ PhuketMeeDeeTour

ระหว่างวันที่ 10 - 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"เด็ก ๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำปี ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"นักเรียนที่ยังคงก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหายแก่ตนแก่โรงเรียนอยู่ ขอให้สำนึกว่า การกระทำเช่นนั้นอาจกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนไปได้อย่างคาดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่าเป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์
ให้จงได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๑๒ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การที่บุคคลจะทำการสิ่งใดให้สำเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเป็นสำคัญ ข้อนี้อธิบายได้ว่า คนเราแต่ละคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ และความถนัด แตกต่างกันไป สูงต่ำไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อจะทำการสิ่งใดจึงควรต้องรู้จักประมาณตน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ ทะเลแหวก,กระบี่


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น