วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 27 - 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมือง เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บุคคลพึงรำลึกและพึงประสงค์ ความเจริญมั่นคงนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาติทุกฝ่ายมุ่งที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติความรู้ตัว ด้วยปัญญาความรู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาท"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

"ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น