วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"เมื่อจะพิจารณาสิ่งใดเรื่องใดให้วางใจของตัวให้เป็นกลาง คือปลดอคติความลำเอียงทุก ๆ ประการออกจากใจให้หมดก่อน แล้วเข้าไปเพ่งพินิจดูสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้ถี่ถ้วน จึงจะมองเห็นได้ประจักษ์ทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจที่มีอยู่ เมื่อเห็นประจักษ์ทั่วด้วยใจที่เป็นกลางแล้ว ความรู้ที่ชัดเจนก็จะบังเกิดขึ้น และช่วยให้ลงความเห็นและปฏิบัติได้โดยถูกต้องเป็นธรรม"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 — ที่ เกาะไข่ จ. ภูเก็ต
วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ทุกคนจะต้องตั้งมั่นในความสามัคคีและความไม่ประมาท จะต้องใช้ปัญญา และความรอบคอบคิดอ่านก่อนที่จะกระทำการทั้งปวง จะต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขและกำจัดสิ่งชั่วร้ายเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ หมั่นประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
คิดถึงประโยชน์สุขส่วนรวมของบ้านเมืองเป็นนิตย์เป็นสำคัญ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ ให้กลับมาเป็นอย่างเดิมเหมือนอย่างของเก่าของโบราณของเราคือให้รู้สึกว่าโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะทำให้บ้านเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจสูงมีจิตใจดี เป็นพลเมืองดีต่อไป จะช่วยให้ส่วนรวมสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้โดยสวัสดี"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ~

สวัสดีวันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"อย่างง่าย ๆ ก่อน คือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไร อย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัย ถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบันบางทีเราก็เผลอ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก(ถานุตฺตโร) และคณะ เฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ผู้ที่ทราบตระหนักว่าตนศึกษาเพื่ออะไร แล้วนำความรู้ ความคิด และความชำนาญ ไปปฏิบัติให้ถูกจุดประสงค์ที่แท้จริงโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อการสร้างสรรค์ เท่านั้นจึงจะหวังได้ว่าจะสามารถสร้างความเจริญผาสุกและความวัฒนาถาวรในชาติให้เกิดมีขึ้นได้โดยสมบูรณ์ทุกคนจึงควรจะได้ศึกษา และปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยสติปัญญา และด้วยความรู้ตัว ระวังตัวโดยสม่ำเสมอทุกเวลา"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่คณะครูใบฎีกาเล็ก(ถานุตฺตโร) และคณะ เฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น