วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 1 - 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผู้เสียชีวิตลงนั้น เป็นผู้กล้าสละชีพเพื่อรักษาอิสรภาพและความสุจริตยุติธรรมในแผ่นดินไว้ให้เรา เราทุกคนพึงสำรวจดูตัวเองให้เห็นถ่องแท้ ว่าได้ทำสิ่งใดที่ช่วยให้ชาติและมาตุภูมิเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงบ้าง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ~

สวัสดีวันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด คือรวมความตามที่เคยพูดอยู่เสมอ ท่านผู้ใหญ่ทุกคนก็พูด ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความตั้งใจสุดกำลังกาย กำลังใจ เท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้แทนสมาคม บริษัท โรงงานคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น