วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 17 - 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำ เพื่อให้งานสเร็จไปโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็จะ
เอาตัวไม่รอด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม วันอาทิตย์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

"การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ ๆ ล้วน ๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนักก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมาก ยิ่งดียิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น