วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 8 - 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญ เพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้ว แต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ที ไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใด ๆ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ ฯ พณ ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว อย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อมทั้งในความคิดและการกระทำ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ในการใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพไม่ว่าอย่างใดข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


"เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ ~
สวัสดีวันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น