วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 10 - 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตตัปปะคือไม่มีความละอายต่อบาป นำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ๒๕๐๗ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะความตั้งใจจริงนี้ จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดียิ่ง จะปลูกฝังความขยันหมั่นเพียรและความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัยและนิสัยดีที่ปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้าจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้และจะช่วยให้มีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลและพระราชทานรางวัลนักเรียน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"บัณฑิตนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น มีความรู้และมีความคิด เป็นต้น ความรู้นั้นเป็นหลักของการงาน ผู้ที่จะทำงานอย่างใดจำต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อนเป็นเบื้องต้น ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้คือ ช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรู้สำหรับงาน มีความคิดสำหรับใช้พิจารณาใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้ว ย่อมทำงานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากที่จะผิดพลาด ความรู้กับความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560


หาดกะหลิม ภูเก็ต, Kalim Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
"แต่ละศาสนามีวิธีการปฏิบัติต่างๆ กัน ซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัว การขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเอง แต่ในการดำเนินถึงขั้นสูงสุดยังมีขั้นอื่นๆ ซึ่งสำคัญมากอยู่ระหว่างทาง ได้แก่ความสุขของส่วนรวม ของสังคม รวมทั้งการปกครองประเทศ การปกครองส่วนรวม และการปกครองส่วนตัวในชีวิตธรรมดาๆ ทุกวันๆ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น