วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณาการพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆ ได้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ โดยที่ประชาชนแต่ละคน เป็นส่วนประกอบของประเทศชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560


หาดแหลมสิงห์ ภูเก็ต Laem singh Beach Phuket
สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
"ความเจริญของบ้านเมืองนั้น ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่ ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น