วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 45 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 45

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
สวัสดีวันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”

~ พระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
“ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น