วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 47 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 47

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 เป็นช่วงที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุด Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

“สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

"ในการพัฒนาถูกทาง คนจะต้องมีความสามารถ ในการมีความสุขมากขึ้น คือ เป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น"
~ ป.อ.ปยุตฺโต ~

สวัสดีวันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ทำใจให้ถึงพระในตัว -/\-

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙ ~

สวัสดีวันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

“บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น