วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 50 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 50

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด”

~ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ~

สวัสดีวันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ..ชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่ใจ ^/\^

เครดิตภาพจาก : bkktopview


วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

~ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น