วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 52 2559

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 52

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2559 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจากแฟนเพจ Phuket Mee Dee Tour

วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541 ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์"

~พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504 ~

สวัสดีวันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้หบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540 ~

สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 วันนี้วันพระ ..ชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่ใจ -/\-


วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

"การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น