วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดีและไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวที สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันกตัญญูกตเวที และเชิญออกเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๘ เมษายน ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือนร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การสร้างสรรค์ความก้าวหน้านั้น ต้องเริ่มที่การศึกษาของเดิมก่อน เมื่อทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้วจึงรักษาส่วนที่ดีที่เจริญที่มีอยู่ให้คงไว้ แล้วพยายามสร้างและเสริมให้มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ด้วยหลักวิชาและความคิดพิจารณา อันประกอบด้วยเหตุผลความรอบคอบ ตามความเหมาะสม ตามกำลังความสามารถและกำลังเศรษฐกิจของเรา"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
"การรับใช้พระสงฆ์นั้นขอให้ถือหลักว่าการรับใช้ช่วยเหลือพระสงฆ์ เพื่อให้ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่สมณสารูปได้ เป็นจุดหมายสำคัญและแท้จริงสำหรับพุทธมามกชนจะพึงกระทำถวายพระภิกษุสงฆ์"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๑ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๖ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


หาดกะตะน้อย ภูเก็ต, Kata noi Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น