วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญทุกระดับ แต่ปัจจัยนี้จำเป็นต้องใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า กล่าวคือให้ได้ผลสมบูรณ์ให้สิ้นเปลืองน้อย ให้มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด การใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดและความรอบคอบระมัดระวังอย่างสูง"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การเลือกทางเดินนี้บางทีก็ไม่อาจเลือกทางที่ใกล้ที่สุด ลัดที่สุดได้เสมอไป เพราะทางที่ใกล้นั้นอาจมิใช่ทางสะดวกและปลอดภัย จึงจำเป็นต้องเลือกทางที่อ้อมที่ไกลกว่า บางทีเลือกเดินทางหนึ่งแล้ว ต่อมาพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางที่ถูกต้องจำต้องย้อนกลับมาขึ้นต้นใหม่จึงจะถูกก็ต้องทำ มิฉะนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมาย"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๒๙ ภูพานราชนิเวศน์ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


อ่าวเสน ภูเก็ต Ao Sane Phuket
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๐ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น