วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560

อรุณสวัสดิ์สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560

รวมภาพอรุณสวัสดิ์ของปี 2560 รวมภาพสวยๆ ของเช้าในแต่ละวันจาก facebook Phuket Mee Dee Tour

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
จันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ เมษายน ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง เราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไรก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบรอบ ๑๒๐ ปี หว้ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ ~

สวัสดีวันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก เด็กจักได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๒ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ ในบ้านเมือง จึงจำเป็นจะต้องใช้ให้พอดีและสอดคล้องกับโครงสร้างของประเทศทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผลหรือประโยชน์อันจะเกิดขึ้นนั้นบังเกิดขึ้นพร้อมทุกด้านโดยสมบูรณ์และได้สมดุลย์ทั่วถึงกัน"

~ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


หาดในหาน ภูเก็ต, NaiHarn Beach Phuket.
วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
"เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดหมายอื่นๆ เช่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จแต่ทำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน"

~ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ~

สวัสดีวันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น